img

Ftesë për furnizim me pako
ushqimore

Ftesë për furnizim me pako ushqimore

Ftesë për furnizim me pako ushqimore

Ftesë për ofertë

Emërtimi i kontratës: Furnizimi me pako ushqimore dhe higjienike

Balkan Sunflowers Kosova është duke zbatuar projektin “Mbështetja me pako ushqimore per komunitetet Ashkali, Egjiptjan dhe Rom”, dhe ka për synim që të kontribuojë në përmirësimin e pozitës së komunitetit rom, ashkali dhe egjiptian. Projekti implementohet në kuadër të thirrjes së Ministris së Financave në realizimin te masave konkrete të Pakos së Ringjalljes Ekonomike 3.4.

Përshkrimi i mallit të nevojshëm:

Furnizimi parashihet të të përmbajë pakot ushqimore dhe higjienike sipas listës së bashkëlidhur në Ftesën për Ofertë.

2. Kriteret minimale për kualifikim të ofertuesve janë:

  • Regjistrimi ligjor i firmës nga autoritetet lokale;
  • Së paku 70% e produkteve duhet të janë produkte vendore;
  • Referencë në punën dhe ofrimin e mallit të natyrës së njëjtë.

3. Ofertuesit e interesuar që plotësojnë kriteret minimale për kualifikim të cekura më lartë janë të ftuar të aplikojnë me ofertat e tyre duke përplotësuar ofertën e bashkëlidhur ku janë cekur specifikimi i hollësishëm së bashku me afatet dhe kushtet e tjera.

Me nderime,

Balkan Sunflowers Kosova.