img

Thirrje per ofertim per produkte ushqimore dhe pije freskuese per femije per program
veror

Thirrje per ofertim per produkte ushqimore dhe pije freskuese per femije per program veror

Thirrje per ofertim per produkte ushqimore dhe pije freskuese per femije per program veror

Balkan Sunflowers Kosova është duke zbatuar projektin “Forcimi i shërbimeve sociale gjithëpërfshirëse - cilësia e edukimi për të zbutur ndikimin e COVID-19 pandemis te fëmijët romë, ashkali dhe egjiptianë”, dhe ka për synim forcimin e shërbimeve sociale cilësore dhe gjithëpërfshirëse për fëmijët në nevojë në 5 qendra mësimore të cilat gjenden në 4 komuna (Fushë Kosovë, Shtime, Gracanicë dhe Obiliq (fshatin Plemetinë). Projekti përkrahet nga UNICEF zyra në Kosovë në partneritet me USAID në Kosovë, dhe një pjesë e grantit është paraparë të përdoret për blerje të ushimit dhe pijeve për fëmijë gjatë implementimit të 4 javëve të programit veror në 5 qendra mësimore.

Ofertuesit e interesuar që plotësojnë kriteret minimale për kualifikim të cekura më lartë janë të ftuar të aplikojnë me ofertat e tyre duke plotësuar ofertën e bashkangjitur ku është i cekur specifikimi i hollësishëm së bashku me afatet dhe kushtet e tjera.