img

Konsulent Për Hartimin E Raportit Të Monitorimit Mbi Zbatimin E Planeve Lokale Për
Përfshirjen

Konsulent Për Hartimin E Raportit Të Monitorimit Mbi Zbatimin E Planeve Lokale Për Përfshirjen

Konsulent Për Hartimin E Raportit Të Monitorimit Mbi Zbatimin E Planeve Lokale Për Përfshirjen

THIRRJE PËR APLIKIM Pozita: Konsulent për hartimin e raportit të monitorimit mbi zbatimin e planeve lokale për përfshirjen e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në gjashtë (6) komuna të Kosovës Punëdhënësi: Balkan Sunflowers Kosova (BSFK) Rrjeti i Kosovës për Arsim dhe Punësim/Kosovo Education and Employment Network (KEEN) Data e fillimit të angazhimit: 20 shtator 2018 Data e përfundimit të angazhimit 15 nëntor 2018 Përshkrimin e plotë të detyrave të punës mund ta shkarkoni në vegëzën në vijim: https://www.dropbox.com/s/uhpa0ei5bqoa581/F3%20Pershkrimi%20i%20detyrave%20te%20punes.docx?dl=0 Me rastin e aplikimit duhet të dorëzoni CV-në tuaj dhe ofertën financiare për ditë pune në email adresën [email protected] deri më 17.09.2018, 16:30. Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen.