img

RI-Shpallje: Konsulent Për Hartimin E Planit Lokal Për Përfshirjen E
Komunitetev

RI-Shpallje: Konsulent Për Hartimin E Planit Lokal Për Përfshirjen E Komunitetev

RI-Shpallje: Konsulent Për Hartimin E Planit Lokal Për Përfshirjen E Komunitetev

THIRRJE PËR APLIKIM Ri-shpallje e pozitës: Konsulent për hartimin e Planit Lokal për Përfshirjen e Komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Komunën e Prizrenit Punëdhënësi: Balkan Sunflowers Kosova (BSFK) Data e fillimit të angazhimit: Korrik 2018 Data e përfundimit të angazhimit: Tetor 2018 Përshkrimin e plotë të detyrave të punës mund ta shkarkoni në vegëzën e mëposhtme: https://www.dropbox.com/s/02ecjhxpj8cao58/F2%20Kerkese%20per%20rekrutim%20te%20konsulentit.pdf?dl=0 Me rastin e aplikimit duhet të dorëzoni CV-në tuaj dhe ofertën financiare për ditë pune në email adresën [email protected] deri më 18 Korrik 2018, 16:30. Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen.