img

Thirrje për kompani, OJQ apo individa për të realizuar tri Grafite
vetëdijësuese

Thirrje për kompani, OJQ apo individa për të realizuar tri Grafite vetëdijësuese

Thirrje për kompani, OJQ apo individa për të realizuar tri Grafite vetëdijësuese

Thirrje për kompani, OJQ apo individa për të realizuar tri Grafite vetëdijësuese lidhur me rëndësinë e imunizimit të fëmijëve. Grafitet realizohen në kuadër të projektit i cili implementohet nga OJQ Balkan Sunflowers Kosova (BSFK) dhe financohet nga Unicef Kosovo Programme.

Projekti ka për qëllim kryesor rritjën e ndërgjegjësimit dhe imunizimin e fëmijëve romë, ashkali dhe egjiptianë. Projekti realizohet në 6 komuna të Kosovës: Fushë Kosovë, Shtime, Obiliq, Gjilan, Ferizaj dhe Lipjan.

Më shumë informata mund të gjeni në dokumentin të cilin mund ta shkarkoni nga Dropbox (linku i mëposhtëm), ose nga dokumenti i bashkangjitur.

https://www.dropbox.com/s/5lqphs333t8lf4x/Thirrje%20p%C3%ABr%20kompani%20p%C3%ABr%20t%C3%AB%20realizuar%20tri%20grafite_2020.11.08%20DK-.pdf?dl=0