img

A do të përfaqësohet zëri i komuniteteve Ashkali, Egjiptjan dhe Romë në Parlamentin e Republikës së
Kosovës

A do të përfaqësohet zëri i komuniteteve Ashkali, Egjiptjan dhe Romë në Parlamentin e Republikës së Kosovës

A do të përfaqësohet zëri i komuniteteve Ashkali, Egjiptjan dhe Romë në Parlamentin e Republikës së Kosovës

Public reaction related to the Early Parliamentary Elections processes happened 24th of the February, and the representation of the Ashkali, Egyptian and Roma communities in the Parliament of the Republic of Kosovo.

_________

Reagim publik lidhur me procesin e Zgjedhjeve të Parakoshme Parlamentare të 14 Shkurtit dhe përfaqësimin e komuniteteve Ashkali, Egjiptjan dhe Romeë n Parlamentin e Republikës së Kosovës.

___________

Javna reakcija vezana za Prevremene Parlamentarne Izbore koje su se dogodile 24. Februara i predstavljanje zajednica Aškalija, Egipćana i Roma u Parlamentu Republike Kosovo